Mit kell tudni az intézőbizottságról?

Mennyiben különbözik a jogállása az intézőbizottságnak és tagjainak a közös képviselőtől? Van-e bármilyen eltérés a feladata, működése terén a közös képviselőhöz képest? Cikkünkben ezeket a tudnivalókat szedtük össze az intézőbizottságról.

Számtalanszor beszélünk és olvasunk a közös képviselő feladatairól, a tisztséggel kapcsolatban felmerülő kérdésekről és problémákról. Ezzel szemben azonban jóval kevesebbszer esik szó az intézőbizottság hasonló ügyeiről. Az alábbiakban ezt a hiányt pótoljuk a társasházi törvényben (Tht.) foglaltak alapján.

Az intézőbizottság szerepe a társasházban

Az intézőbizottság szerepét a Tht. így fogalmazza meg:

 1. §  (2) A közösség ügyintézését a közös képviselő vagy az intézőbizottság látja el.

A bizottság tehát – ugyanúgy, ahogy a közös képviselő is – a társasház közös ügyeinek intézéséért felel, ideértve a felújításokat, adminisztrációt, egyeztetést és pénzügyeket egyaránt.

Hogyan áll össze az intézőbizottság?

A társasházi törvény az alábbiak szerint rendelkezik az intézőbizottság felépítéséről.

 1. § (3) A legalább egy elnökből és két tagból álló intézőbizottságot, illetőleg a számvizsgáló bizottságot a tulajdonostársaknak saját maguk közül kell megválasztaniuk; az intézőbizottság elnökének jogállása és felelőssége azonos a közös képviselő e törvényben meghatározott jogállásával és felelősségével.

A bizottság tehát legalább három főből, egy elnökből és két tagból kell hogy álljon. Ezeket a tisztségviselőket a közgyűlés választja meg. A fenti bekezdés emellett tisztázza az intézőbizottság jogállását is: a közös képviselővel azonos súllyal és felelősséggel jár el minden, egyébként a közös képviselőre tartozó ügyben.

Az intézőbizottság működési szabályai

Az intézőbizottság működésével kapcsolatban a társasház a szervezeti és működési szabályzatban hozhat rendelkezéseket. A jogszabály ennek kapcsán az alábbiakat tartalmazza.

 1. § (2) A szervezeti-működési szabályzatnak – e törvény keretei között – tartalmaznia kell: e) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke és tagjai hatáskörére és feladataira vonatkozó szabályokat

Emellett a 28. paragrafus szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz:

 • az intézőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról,
 • az intézőbizottság elnöke, tagja ellen kártérítési per indításáról, illetőleg büntetőfeljelentés megtételéről.

Az 51. paragrafus értelmében továbbá az intézőbizottság ügyintézését a számvizsgáló bizottság ellenőrzi, illetve ez a bizottság tesz javaslatot az intézőbizottság tagjainak díjazásra is.

Az intézőbizottság feladatai

A Tht. 43-50. paragrafusai alapján az alábbi feladatokért felelős az intézőbizottság (valamint a közös képviselő is):

 • előkészíti és végrehajtja a közgyűlés határozatait, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
 • megtesz minden szükséges intézkedést az épület fenntartásának biztosítása érdekében,
 • közli és beszedi a közös költséget és szolgáltatási díját, valamint érvényesíti a közösség ezzel kapcsolatos igényeit,
 • köteles megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát,
 • köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni,
 • a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a szerződő felek kérésére, részükre – köteles a Közgyűlési Határozatok Könyvét, illetőleg az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni,
 • a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról,
 • a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készít,
 • jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan,
 • építésügyi hatósági eljárásban – amennyiben a társasház közössége ügyfélnek minősül – annak képviseletére jogosult, azonban az új építmény építésére, valamint a meglévő építmény tömegének megváltoztatására jogosító, továbbá a társasház kérelmére hozott építési engedélyt valamennyi tulajdonostársnak kézbesíteni kell.

A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke emellett a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell az 52. § (2) bekezdésében meghatározott társasház-kezelői tevékenység körében ellátandó feladatokat és az e tevékenység díjazása kérdésében történő megállapodást is.

A közös képviselő vagy az intézőbizottság – többletdíjazás felszámítása nélkül – a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársakat.